Inloggen
Offertelijst
Winkelmandje

Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden: 

Onze leveringsvoorwaarden zijn er om u duidelijk te maken wat u van ons kunt verwachten. Niemand zit te wachten op moeilijke lange teksten. Daarom de leveringsvoorwaarden in het kort: 

1. Wij zijn een groothandel van kantoorartikelen, meubelen en print&scan oplossingen en leveren aan bedrijven en particulieren
2. Onze klant is koning en wij willen het u zo gemakkelijk mogelijk maken 
3. U kunt ons direct bereiken voor vragen of advies op het nummer 0413 - 310 140
4. Wij zijn goedkoop door transparant te zijn, al onze producten zijn scherp geprijsd 
5. Als er producten niet goed zijn lossen wij dit voor u op 
6. Als u niet tevreden bent over een product dan gaan we samen kijken naar een oplossing 

Als u wilt kunt u de beknopte maar officiële versie van de leveringsvoorwaarden lezen: 

Toepasselijkheid/conversie 
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op u (onze klant) en ons (uw leverancier). 

Prijzen 
Alle prijzen in de winkel en webshop worden exclusief BTW weergegeven.

Levering / Levertijd / Deelleveringen 
Kijk bij Verzenden & Bezorging om te zien welke producten tegen welke prijs geleverd kunnen worden. Bestellingen in de regio Veghel, Erp, Heeswijk-Dinther, Uden, Schijndel en Gemert leveren we met onze eigen bezorgdienst (in overleg). U kunt het natuurlijk ook gratis ophalen in onze winkel! Het kan voorkomen dat bij een bestelling die uit meerdere producten bestaat een of meerdere artikelen niet op voorraad zijn of bij verschillende distributeurs besteld worden. In dat geval kan in overleg worden overgegaan tot meerdere deelleveringen, hiervoor kunnen wel extra kosten in rekening gebracht worden. Wilt u zeker weten of dat voor uw bestelling van toepassing is? Neem dan even contact met ons op. Voor de Waddeneilanden gelden andere verzendkosten, neem hiervoor contact met ons op.

Retournering 
Is een product niet goed, defect of anders dan door One Stop Office Shop voorgesteld, neem dan contact op voor het retourneren of omruilen. Wij vinden uw tevredenheid erg belangrijk en zullen voor een passende oplossing zorgen binnen alle redelijkheid. Wilt u het product om wat voor reden dan ook terugsturen of niet meer hebben, dan is dat ook mogelijk. Voor het retourneren berekenen wij 10% kosten over de bruto waarde + de verzend- of ophaalkosten. Er zijn echter een aantal uitzonderingen voor producten die niet geretourneerd kunnen worden, dat zijn: cartridges, toners en softare waarvan de verzegeling is verbroken, gebruikte- en contractprinters, maatwerk producten of producten die speciaal voor u besteld worden. 

Transport/risico 
De verantwoordelijkheid en risico van het transport van uw bestelling ligt bij ons. Pas zodra u getekend hebt voor een goede ontvangst van uw bestelling liggen verantwoordelijkheid en risico bij u. 

Eigendomsvoorbehoud 
Zolang de geleverde producten nog niet (helemaal) zijn betaald, blijven ze ons eigendom. 

Betaling en zekerheid 
Op onze webshop bieden wij de betaalmogelijkheden van iDEAL, Sofort en bancontact aan.

Bent u een bestaande klant, dan bieden wij de mogelijkheid om te betalen op rekening. Bij het leveren op rekening geldt een betalingstermijn van 14 dagen tenzij anders vermeld.
Wilt u op rekening kopen? Neem dan contact met ons op. Binnen 24 uur krijgt u bericht of er een leveringskrediet verstrekt wordt.

Laat het ons weten als u een probleem hebt met betalen, dan weten wij ook waar we aan toe zijn. Let op: als u niet op tijd betaalt, kunnen we 1,5% rente per (gedeelte van een) maand en eventuele incassokosten in rekening brengen. 

Aansprakelijkheid 
In het geval van een niet-deugdelijk product accepteren wij alleen aansprakelijkheid voor de achtergebleven prestatie van het betreffende product. Afbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijkheid en typ- of zetfouten kunnen voorkomen. Wij doen ons best om dit zoveel mogelijk te vermijden. Indien u een typ- of zetfout vindt kunt u dit aan ons melden via 0413 - 310 140 of klantenservice@one-stop-office-shop.nl.

Promoties / winacties
Wij brengen de promoties / winacties die beschikbaar worden gesteld door externe bedrijven alleen onder uw aandacht. Alle regels, uitvoering, handhaving enzovoorts zijn voor hun rekening. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor leveringsproblemen en/of het niet (correct) afhandelen van de winactie van een extern bedrijf.

Gebreken en klachttermijnen 
Inspecteer de gekochte artikelen direct als ze zijn bezorgd. Let met name op of de bestelling compleet is, de juiste producten zijn geleverd en of de levering er goed uit ziet. Vermeld zichtbare gebreken of tekorten op de afleverbon, factuur en/of het vervoersdocument. Blijken er niet-zichtbare gebreken te zijn, meld dit dan binnen 30 dagen na levering schriftelijk, gemotiveerd en onder vermelding van de factuurgegevens. 

Garantie 
De garantietermijn gaat in op het moment van factureren. De factuur is het garantiebewijs. Wij houden de garantievoorwaarden van onze leveranciers aan en kunnen daar niet van afwijken. Sommige leveranciers stellen voorwaarden voor (extra) garantie en daar zal aan moeten worden voldaan om recht te kunnen hebben op garantie. In de meeste gevallen die ons bekend zijn waar een extra voorwaarde, zoals registratie, vereist is, zullen wij dit  aan u communiceren. In geval van garantieafhandeling zullen wij er alles aan doen hierin te bemiddelen en te zorgen voor een goede en snelle afhandeling. 

Toepasselijk recht/bevoegde rechter 
Het Nederlands recht is van toepassing op u als klant en op ons als leverancier. 

Dit zijn, in begrijpelijke taal, onze belangrijkste leveringsvoorwaarden. De uitgebreide leveringsvoorwaarden vindt u hieronder: 

Algemene Voorwaarden van ondernemers in de kantoorvakhandel, aangesloten bij NOVAKA, gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Amsterdam onder nummer 78/2004 alsmede bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 40532827. 

1. Toepasselijkheid/conversie 
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, tussen de bij NOVAKA aangesloten ondernemingen, alsmede ondernemingen die van NOVAKA toestemming hebben gekregen tot gebruik (hierna aan te duiden als: "de leverancier") en haar wederpartij, aanbiedingen, servicecontracten en toekomstige (rechts)betrekkingen daaronder begrepen. 

1.2 Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken. 

1.3 Eventueel overeengekomen van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bepalingen geven de wederpartij geen recht op toepassing van die bepalingen bij andere (rechts)betrekkingen. 

1.4 Indien op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarende karakter op enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan. In dat geval blijven de overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden van kracht. 

2. Aanbiedingen/totstandkoming overeenkomst 
2.1 Elke aanbieding van de leverancier is vrijblijvend en dient als één geheel te worden beschouwd, tenzij hiervan uitdrukkelijk is afgeweken. 

2.2 Indien de wederpartij een opdracht plaatst, komt de overeenkomst eerst tot stand doordat de leverancier deze schriftelijk aanvaardt, dan wel een begin met de uitvoering daarvan maakt. 

2.3 Al dan niet in webshop, catalogi getoonde of verstrekte monsters of modellen gelden slechts ter aanduiding, zonder dat de verschuldigde zaak daaraan behoeft te beantwoorden. De leverancier is niet gehouden tot nalevering van eenmaal geleverde producten, indien deze producten uit de productie of het verkoopprogramma van de leverancier zijn genomen. 

3. Prijzen 
3.1 Alle prijzen zijn af magazijn en exclusief omzetbelasting (btw). 

3.2 Voor opdrachten tot een bedrag van € 100,00 worden verzendkosten t.w.v. € 7,50 in rekening gebracht volgens de ten tijde van de uitvoering van de order daartoe bij de leverancier geldende regeling. In het verzorgingsgebied van het filiaal in Veghel kunnen andere afspraken m.b.t. de orderkosten gelden. Deze zijn overlegd met de wederpartij. 

3.3 Montage- of installatiewerkzaamheden en voorzieningen zijn voor rekening van de wederpartij en worden separaat doorberekend. 

3.4 Wijzigingen in inkoopprijzen, loon- en materiaalkosten, sociale- en overheidslasten, vrachtkosten, verzekeringspremies en andere kosten, die betrekking hebben op de overeengekomen prestatie geven de leverancier het recht de prijs te wijzigen. 

4. Levering 
4.1 Levering vindt plaats af magazijn/leverancier, tenzij anders uitdrukkelijk is overeengekomen. 

4.2 De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem ter beschikking worden gesteld dan wel op het moment dat deze hem worden bezorgd. Indien de wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken maximaal 4 weken worden opgeslagen voor rekening en risico van de leverancier ongeacht hetgeen is bepaald in artikel 7. De wederpartij is in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd. 

4.3 Retourneren van producten is mogelijk. Voldoet een artikel niet aan jouw wensen, dan kun je dit binnen 14 dagen aan ons retourneren. Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 0413 - 310 130 of mail naar info@one-stop-office-shop.nl Stuur hierbij de reden van retour en de factuur of orderbevestiging van het betreffende product. Het is belangrijk dat je de producten ongebruikt, in de originele verpakking en met een kopie van de factuur verpakt. Retourneren is niet mogelijk voor speciaal aangemaakte en voor jou bestelde producten. 

5. Levertijd 
De overeengekomen levertijd geldt nimmer als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige aflevering dient de wederpartij de leverancier schriftelijk in gebreke te stellen en hem een redelijke termijn te gunnen om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. 

6. Deelleveringen 
De leverancier is gerechtigd verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is de leverancier gerechtigd elk gedeelte afzonderlijk te factureren. 

7. Transport/risico 
7.1 Verzending en transport geschieden voor rekening van de leverancier. 

7.2 Indien de verkochte zaak door de leverancier of een door deze aangewezen vervoerder bij de wederpartij wordt bezorgd, is de zaak voor risico van leverancier van de aflevering af, ook indien de eigendom nog niet is overgegaan op de wederpartij. Artikel 4.2 is onverkort van toepassing. 

8. Eigendomsvoorbehoud 
8.1 De door de leverancier geleverde zaken blijven het eigendom van de leverancier totdat de wederpartij de koopsom heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen die de leverancier op de wederpartij mocht verkrijgen wegens tekortschieten van de wederpartij in één of meer van zijn verplichtingen jegens de leverancier. 

8.2 Door de leverancier geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt. In geval van doorverkoop is de wederpartij verplicht van zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen. 

8.3 Het is de wederpartij niet toegestaan de zaken te verpanden of hierop enig ander recht te vestigen. 

9. Betaling en zekerheid 
9.1 Facturen van de leverancier dienen binnen 14 dagen na leveringsdatum te worden voldaan op een door de leverancier aan te geven wijze. 

9.2 Betaling dient te geschieden in de overeengekomen valuta zonder verrekening, korting of opschorting uit welke hoofde dan ook. 

9.3 Ingeval van niet tijdige betaling verkeert de wederpartij in verzuim en is hij rente verschuldigd ten bedrage van 1,5% per (gedeelte van de) maand met een minimum van de wettelijke rente per jaar. 

9.4 Ingeval van niet tijdige betaling, liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de wederpartij worden alle betalingsverplichtingen van de wederpartij onmiddellijk opeisbaar, ongeacht of de leverancier hiervoor reeds heeft gefactureerd of voorfinanciering heeft plaatsgevonden en is de leverancier bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van de leverancier schadevergoeding te vorderen. 

9.5 Ingeval van niet tijdige betaling worden de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening gebracht conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten. 

9.6 De leverancier is steeds gerechtigd om hetgeen hij al dan niet opeisbaar of onder voorwaarde van de wederpartij heeft te vorderen, te verrekenen met een al dan niet opeisbare tegenvordering van de wederpartij op de leverancier. Ingeval de vordering van de leverancier op de wederpartij nog niet opeisbaar is, maakt de leverancier van zijn verrekeningsbevoegdheid geen gebruik, tenzij op de tegenvordering van de wederpartij beslag wordt gelegd of daarop anderszins verhaal wordt gezocht, daarop een beperkt zakelijk recht wordt gevestigd of de wederpartij zijn tegenvordering onder bijzondere titel overdraagt. De leverancier zal de wederpartij indien mogelijk van tevoren in kennis stellen van het gebruik van zijn verrekeningsbevoegdheid. 

9.7 De wederpartij is verplicht op eerste verzoek van de leverancier terstond genoegzaam en in de door de leverancier gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zo nodig aan te vullen voor de nakoming van al zijn verplichtingen. Zolang de wederpartij daaraan niet heeft voldaan, is de leverancier gerechtigd zijn verplichtingen op te schorten. 

9.8 Indien de wederpartij aan een verzoek als bedoeld in het voorgaande lid niet binnen 14 dagen na een daartoe strekkende aanmaning gevolg heeft gegeven, worden al zijn verplichtingen terstond opeisbaar. 

9.9 Indien voor de betaalwijze AfterPay wordt gekozen gelden de algemene voorwaarden en betalingsvoorwaarden van AfterPay. 

10. Aansprakelijkheid 
10.1 Indien de leverancier toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen kan hij uitsluitend aansprakelijk gesteld worden voor de vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen de vergoeding voor de achtergebleven prestatie. De leverancier is niet aansprakelijk voor enige andere vorm van schade, waaronder begrepen: - aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook; - indirecte schade; - gevolgschade; - schade wegens gederfde winst; - vertragingsschade; - schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door de wederpartij; - schade wegens door de leverancier gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van een schriftelijke overeenkomst vormt. 

10.2 De aansprakelijkheid veroorzaakt door tekortkomingen wordt beperkt tot het factuurbedrag dat de leverancier in rekening heeft gebracht. 

10.3 Het recht van de wederpartij op boete of schadevergoeding ontstaat pas, indien de wederpartij na het ontstaan ervan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is de schade schriftelijk aan de leverancier heeft gemeld. 

10.4 Iedere aanspraak op betaling van een bedongen boete of op vergoeding van schade vervalt na verloop van een jaar na de gebeurtenis, waardoor de boete opeisbaar is geworden of de schade is veroorzaakt, tenzij met de invordering in rechte ervan binnen genoemde termijn een aanvang is gemaakt. 

10.5 De wederpartij vrijwaart de leverancier voor alle schade die de leverancier mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de door de leverancier geleverde zaken. 

10.6 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van de leverancier op grond van de dwingendrechtelijke bepalingen. In dat geval is de leverancier ten hoogste een bedrag van €450.000 verschuldigd per gebeurtenis dan wel een samenhangende reeks van gebeurtenissen. 

11. Gebreken en klachttermijnen 
11.1 De wederpartij dient de geleverde zaken bij aflevering te onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten: - of de juiste zaken zijn geleverd; - of de geleverde zaken wat de hoeveelheid en aantal betreft overeenstemmen met het overeengekomen; - of de geleverde zaken voldoen aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden. 

11.2 Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd dan dient de wederpartij deze te vermelden op de afleverbon, de factuur en/of het vervoersdocument. 

11.3 Niet-zichtbare gebreken dient de wederpartij binnen 30 dagen na aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijs mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd en onder vermelding van de factuurgegevens te melden aan de leverancier. 

11.4 Klachten over facturen dient de wederpartij binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk te melden aan de leverancier. 

11.5 Indien de wederpartij geen melding maakt van gebreken of klachten binnen de genoemde termijnen, wordt zijn klacht niet in behandeling genomen en vervallen zijn rechten. 

11.6 Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen, dat de afgeleverde zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, verjaren door verloop van één jaar na aflevering. 

12. Garantie 
12.1 De garantietermijn vangt aan op het moment van aflevering als bedoeld in artikel 5. 

12.2 De garantie houdt in dat zaken, die materiaal en/of constructiefouten vertonen, naar keuze van de leverancier gratis worden hersteld dan wel vervangen, dan wel dat de voor herstel benodigde onderdelen beschikbaar worden gesteld of de betrokken zaken in zijn geheel worden vervangen, al naar gelang van en overeenkomstig de voor de betrokken zaken bij de leverancier geldende dan wel gebruikelijke regeling gerestitueerd. Een aldus vervangen dan wel teruggenomen zaak wordt (weer) eigendom van de leverancier en dient bij de leverancier te worden ingeleverd. 

12.3 Buiten de garantie vallen gebreken aan de zaken, die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage, of door enige van buitenaf komende oorzaak. 

12.4 Het recht op garantie vervalt, indien de zaak verkeerd of onzorgvuldig is gebruikt, of indien zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de leverancier enige (herstel)werkzaamheden of wijzigingen aan de zaak zijn verricht of aangebracht, tenzij deze werkzaamheden of wijzigingen inherent zijn aan het in gebruik nemen van de zaak. 

12.5 Indien de wederpartij een beroep doet op een door de leverancier gegeven garantie, dient de wederpartij binnen 14 dagen na ontvangst door de leverancier van het beroep op garantie, de leverancier in staat te stellen de desbetreffende zaak te onderzoeken op een naar keuze van de leverancier te bepalen plaats, bij gebreke waarvan de wederpartij geen rechten kan ontlenen aan de garantie, tenzij de gedraging of het nalaten van de wederpartij een verval van diens rechten op garantie niet zou rechtvaardigen. 

12.6 Indien de leverancier onder de garantie materiaal en/of constructiefouten heeft laten herstellen of de desbetreffende zaak heeft vervangen, is hij van zijn garantie verplichtingen volledig gekweten en zal hij niet tot enige verdere (schade)vergoeding zijn gehouden, tenzij schade voortvloeit uit opzet of grove schuld van de leverancier of zijn leidinggevend personeel, of aansprakelijkheid van de leverancier voortvloeit uit Titel 3 Afdeling 3 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. Evenmin kan de wederpartij op grond van de gebleken materiaal en/of constructiefouten ontbinding van die overeenkomst vorderen, tenzij in redelijkheid van de wederpartij niet kan worden verwacht dat hij de overeenkomst in stand laat. 

13. Intellectuele eigendom/auteursrechten 
13.1 De door de leverancier geleverde zaken maken geen inbreuk op enig intellectuele eigendomsrecht dan wel auteursrecht. Mocht evenwel al dan niet in rechte komen vast te staan dat enige door de leverancier geleverde zaak inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten dan wel auteursrechten van een derde, zal de leverancier naar zijn keuze en na overleg met de wederpartij de betrokken zaak vervangen door een zaak, die geen inbreuk maakt op vorenbedoelde rechten, of een gebruiksrecht hiervoor verwerven dan wel de betrokken zaak terugnemen tegen terugbetaling van de koopprijs en verminderd met de gebruikelijke afschrijvingen. 

13.2 De wederpartij heeft geen recht op vervanging van de zaak, die strijd oplevert met enig intellectueel eigendomsrecht dan wel auteursrecht van een derde, indien hij de leverancier niet binnen 30 dagen na bekendwording met dit feit schriftelijk hierover heeft ingelicht. 

14. Ontbinding overeenkomst 
14.1 Indien de wederpartij niet, niet tijdig, of niet behoorlijk aan enige verplichting uit een overeenkomst met de leverancier voldoet, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling of ondercuratelestelling van de wederpartij of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is de leverancier, na de wederpartij schriftelijk in gebreke te hebben gesteld, gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst en zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd zijn verder toekomende rechten de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. In die gevallen zijn alle vorderingen die de leverancier op de wederpartij mocht hebben terstond volledig opeisbaar. 

14.2 Indien de behoorlijke nakoming door de leverancier van zijn verplichtingen uit een overeenkomst met de wederpartij geheel of gedeeltelijk, hetzij tijdelijk, hetzij blijvend, onmogelijk is als gevolg van één of meer omstandigheden, die niet voor rekening van de leverancier komen, waaronder ook gerekend worden omstandigheden die in artikel 15 worden genoemd, is de leverancier gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. 

15. Overmacht 
15.1 Onder overmacht worden verstaan omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst verhinderen en die niet aan de leverancier zijn toe te rekenen. Hieronder zullen indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van de leverancier, wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van de leverancier, een algemeen gebrek aan voor het tot stand komen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan de leverancier afhankelijk is, algemene vervoersproblemen, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in- en uitvoerverboden. 

15.2 Indien de overmacht langer dan zes maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. De leverancier is in dat geval niet verplicht tot enige schadevergoeding. 

16. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
16.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen de leverancier en de wederpartij is het Nederlands recht van toepassing. 

16.2 Geschillen tussen de leverancier en de wederpartij die behoren tot de competentie van de arrondissementsrechtbank worden bij uitsluiting beslecht door de rechter van de plaats van vestiging van de leverancier, tenzij de leverancier als eisende of verzoekende partij kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van de wederpartij.

 

Next- Logo footer 0
Next- Logo footer 1
Next- Logo footer 2
Next- Logo footer 3
Next- Logo footer 4
Next- Logo footer 5

Winkelmandje

Offertelijst

Wis filters

Filter

Annuleren
Bevestigen